одабери језик: 

Јавне набавке и информације од јавног значаја

13.03.2024.

ЈАВНИ КОНКУРС - За попуњавање следећег извршилачког радног места:

1. - "Радно место на извршним предметима" у звању референта, 1 (један) извршилац, на неодређено време.

1. Су V-35 54/24 - ЈАВНИ КОНКУРС
2. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
3. ИЗЈАВА
4. СПИСАК КАНДИДАТА
5. РАНГ ЛИСТА СА ИМЕНОМ ИЗАБРАНОГ КАНДИДАТА

ПИТАЊА:

Листа питања за тестирање
Опште функционалне компетенције пословна комуникација
Дигитална писменост

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2024

Прекршајни суд у Панчеву је дана 31.01.2024. године, усвојио План набавки. Како су процењене вредности набавки испод износа од 1.000.000,00 динара, не подлежу примени Закона о јавним набавкама.

Одлука о усвајању плана набавки 2024 - измена 20.03.2024.
Плана набавки 2024 - измена 20.03.2024.
Одлука о усвајању плана набавки 2024
Плана набавки 2024

 

08.03.2023.

ЈАВНИ КОНКУРС - За попуњавање следећег радног места:

1. „записничар“ – заснивање радног односа на неодређено време, у звању референта - 1 (један) извршилац

1. Су V-35 46/23-3 - ЈАВНИ КОНКУРС
2. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
3. ИЗЈАВА
4. РАНГ ЛИСТА СА ИМЕНОМ ИЗАБРАНОГ КАНДИДАТА

ПИТАЊА:

Листа питања за тестирање
Опште функционалне компетенције пословна комуникација
Дигитална писменост

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2023

Прекршајни суд у Панчеву је дана 31.01.2023. године, усвојио План набавки. Како су процењене вредности набавки испод износа од 1.000.000,00 динара, не подлежу примени Закона о јавним набавкама.

Одлука о усвајању плана набавки 2023
Плана набавки 2023
Одлука о обустави поступка набавке 09.02.2023.

 

11.05.2022

ЈАВНИ КОНКУРС - За попуњавање следећег радног места:

1. – ЗАПИСНИЧАР. заснивање радног односа на неодређено време, у звању „записничар“ – 1 (један) извршилац


Су V-35 55/22-3 - ЈАВНИ КОНКУРС

РАНГ ЛИСТА СА ИМЕНОМ ИЗАБРАНОГ КАНДИДАТА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВА

ЛИСТА ПИТАЊА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА: ОБЛАСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост

Питања за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

СПИСАК КАНДИДАТА

БАЗА ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022

У Прекршајном суду у Панчеву у току 2022. године, није било јавних набавки за одржавање и реконструкцију објеката, као и за набавку потрошног, канцеларијског и штампаног материјала, јер је вредност набавке испод 1.000.000.,00 динара, односно јер износ тих трошкова на годишњем нивоу, не прелази износ прописаног лимита предвиђеног Законом о јавним набавкама, па самим тим, суд није имао потребу за уласком у поступак јавних набавки.

ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ 2022

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА НАБАВКИ 2022

ПЛАН НАБАВКИ 2022

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ 2022

 

29.12.2021

ЈАВНИ КОНКУРС - За попуњавање следећег радног места:

1. УПИСНИЧАР – заснивање радног односа на неодређено време, у звању „референта“ – 1 (један) извршилац

Су V-35 136/21 - ЈАВНИ КОНКУРС

РАНГ ЛИСТА СА ИМЕНОМ ИЗАБРАНОГ КАНДИДАТА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВА

ЛИСТА ПИТАЊА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА: ОБЛАСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост

Питања за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

Списак кандидата

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021

У Прекршајном суду у Панчеву у току 2021. године, није било јавних набавки за одржавање и реконструкцију објеката, као и за набавку потрошног, канцеларијског и штампаног материјала, јер је вредност набавке испод 1.000.000.,00 динара, односно јер износ тих трошкова на годишњем нивоу, не прелази износ прописаног лимита предвиђеног Законом о јавним набавкама, па самим тим, суд није имао потребу за уласком у поступак јавних набавки.

 

Ј А В Н Е  Н А Б А В К Е

 

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2020

 

Одлука о избору најповољнијег понуђача 

 

 

ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Допуна конкурсне документације

Oбавештење о продужетку рока

 

 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 03.06.2020

 

Појашњење

 

 

 

ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Допуна конкурсне документације

Појашњење

Продужетак рока

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:

 

 

2020. година

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку канцеларијске опреме, штампаних образаца и рачунарског материјала ЈН 1/20

 

Позив за  подношење понуде 

Конкурсна документација 

Конкурсна документација ИЗМЕНА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Позив за подношење понуда за јавну набавку канцеларијске опреме, штампаних образаца и рачунарског материјала ЈН 1/20 ИЗМЕНА

 

ИЗМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ПОЈАШЊЕЊЕ

 

 

2019. година

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку канцеларијске опреме, штампаних образаца и рачунарског материјала ЈН 1/19

 

Позив за  подношење понуде 

Конкурсна документација 


 

Одговори на питања 

Одлука о избору најповољнијег понуђача

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:

 

2018. година

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку канцеларијске опреме, штампаних образаца и рачунарског материјала ЈН 3/18

 

Позив за  подношење понуде 

Конкурсна документација 

Одговори на питања 

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Позив за подношење понуда за јавну набавку канцеларијске опреме, штампаних образаца и рачунарског материјала ЈН 2/18

 

Одлука о обустави јавне набавке

Позив за  подношење понуде 

Конкурсна документација 

Одлука о обустави јавне набавке

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку рачунарске опреме ЈН 1/18

 

Позив за  подношење понуде 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 

Конкурсна документација

Oдговори на питања 

Одлука о додели уговора

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:

 

 

2017. година

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку канцеларијског материјала ЈН 1/17

 

Позив за  подношење понуде 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 
Уговор

 

 

 

Информација од јавног значаја јесте информација којoм располаже орган јавне власти настала у раду или у вези са радом органа, садржана у одређеном документу, а односи се на оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Носачи информација у суду су уписници, предмети, извештаји о раду, кадровске и рачуноводствене евиденције. Поступак пред органом власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ( „Службени Гласник РС“ бр. 120/04) на следећи начин:

 • тражилац подноси писмени захтев,
 • захтев мора да садржи назив органа, име, презиме, адресу тражиоца и што прецизнији опис информацијама, не мора да буде образложен,
 • по захтевима одлучује овлашћено лице органа у Прекршајном суду,
 • ако захтев није уредан овлашћено лице органа власти дужно је да без надокнаде поучи тражиоца закључком како да недостатке одклони у остављеном року над теретом одбачаја захтева, све сходно примени чл. 58 Закона о управном поступку,
 • усмени захтеви саопштавају се у записник, а потом се примењују рокови, као да је захтев поднет писмено,
 • рок за поступање органа по уредним захтевима је одмах или најкасније 15 дана, у оправданим случајевима може се продужити још за 4о дана,
 • уколико орган усвоји захтев о томе  ће сачинити службену белешку на захтеву и доставити обавештење тражиоцу о времену, месту и начину на који ће му информација бити стављена на увид са износом нужних трошкова. Трошкови се обрачунавају у складу са уредбом владе усвајање захтева подразумева стављање на увид докумената односно издавање или упућивање копије документа,
 • уколико одбије у целини или делимично , дужан је да донесе образложено обавештење о одбијању захтева. Против овог решења дозвољена је жалба поверенику у року од 15 дана од дана достављања решења органа власти. Жалба се изајвљује и у другим законом прописаним случајевима ( орган не одговори, одбије да одлучи...)
 • када орган власти – суд не поседује документ проследиће захтев поверенику и обестиће тражиоца и повереника о томе у чијем се поседу по њиховом знању документ налази,
 • увид у документ је бесплатан, трошкови умножавања и доставе копије наплаћују се,
 • у оправданим законом прописаним случајевима право на информацију биће ускраћено, пре свега ради заштите личних права, те ради спречавања одређених злоупотреба,
 • забрањена је дискриминација новинара, јавних гласила,

Права из овог Закона припадају свима под једнаким условима.

У 2012. години, Прекршајном суду у Панчеву, поднетo је шест захтева за приступ информацијама од јавног значаја, по којима је поступљено у складу са Законом.

По захтевима за слободан приступ инфрмацијама од јавног значаја поступа секретар суда ИВАНА ПЕТКОВИЋ.

 

 

Одржане седнице  судија Прекршајног суда у Панчеву од 2012. године:

 

27.01.2012. године - Одржана је прва Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву

02.03.2012. године - Одржана је друга Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву

27.03.2012. године - Одржана је трећа Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву

09.04.2012. године - Одржана је четврта Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву

18.04.2012. године - Одржана је пета Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

04.05.2012. године - Одржана је шеста Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

05.06.2012. године - Одржана је седма Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

28.06.2012. године - Одржана је осма Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

02.08.2012. године - Одржана је девета Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

27.08.2012. године - Одржана је десета Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

11.09.2012. године - Одржана је једанаеста Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

27.09.2012. године - Одржана је дванаеста Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

24.10.2012. године - Одржана је тринаеста Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

08.11.2012. године - Одржана је четрнаеста Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

03.12.2012. године - Одржана је петнаеста Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

28.01.2013. године - Одржана је шеснаеста Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

11.02.2013. године - Одржана је седамнаеста Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

15.04.2013. године - Одржана је осамнаеста Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

20.06.2013. године - Одржана је деветнаеста Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

04.07.2013. године - Одржана је двадесета Седница свих судија Прекршајног суда у Панчеву.

12.09.2013. године - Одржана је  прва Седница судске праксе Прекршајног суда у Панчеву.

10.10.2013. године - Одржана је друга Седница судске праксе Прекршајног суда у Панчеву.

21.11.2013. године - Одржана је двадесет и прва Седница с вихсудија Прекршајног суда у Панчеву.

28.11.2013. године - Одржана је трећа Седница судске праксе Прекршајног суда у Панчеву.

 
© 2024 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.