odaberi jezik: 

Javne nabavke i informacije od javnog značaja

13.03.2024.

JAVNI KONKURS - Za popunjavanje sledećeg izvršilačkog radnog mesta:

1. - "Radno mesto na izvršnim predmetima" u zvanju referenta, 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vreme.

1. Su V-35 54/24 - JAVNI KONKURS
2. OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS
3. IZJAVA
4. SPISAK KANDIDATA
5. RANG LISTA SA IMENOM IZABRANOG KANDIDATA

PITANJA:

Lista pitanja za testiranje
Opšte funkcionalne kompetencije poslovna komunikacija
Digitalna pismenost

 

JAVNE NABAVKE 2024

Prekršajni sud u Pančevu je dana 31.01.2024. godine, usvojio Plan nabavki. Kako su procenjene vrednosti nabavki ispod iznosa od 1.000.000,00 dinara, ne podležu primeni Zakona o javnim nabavkama.

Odluka o usvajanju plana nabavki 2024 - izmena 20.03.2024.
Plana nabavki 2024 - izmena 20.03.2024.
Odluka o usvajanju plana nabavki 2024
Plana nabavki 2024

 

08.03.2023.

JAVNI KONKURS - Za popunjavanje sledećeg radnog mesta:

1. „zapisničar“ – zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, u zvanju referenta - 1 (jedan) izvršilac

1. Su V-35 46/23-3 - JAVNI KONKURS
2. OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS
3. IZJAVA
4. RANG LISTA SA IMENOM IZABRANOG KANDIDATA

PITANJA:

Lista pitanja za testiranje
Opšte funkcionalne kompetencije poslovna komunikacija
Digitalna pismenost

 

JAVNE NABAVKE 2023

Prekršajni sud u Pančevu je dana 31.01.2023. godine, usvojio Plan nabavki. Kako su procenjene vrednosti nabavki ispod iznosa od 1.000.000,00 dinara, ne podležu primeni Zakona o javnim nabavkama.

Odluka o usvajanju plana nabavki 2023
Plana nabavki 2023
Odluka o obustavi postupka nabavke 09.02.2023.

 

11.05.2022

JAVNI KONKURS - Za popunjavanje sledećeg radnog mesta:

1. – ZAPISNIČAR. zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, u zvanju „zapisničar“ – 1 (jedan) izvršilac


Su V-35 55/22-3 - JAVNI KONKURS

RANG LISTA SA IMENOM IZABRANOG KANDIDATA

OBRAZAC PRIJAVE

IZJAVA

LISTA PITANJA ZA TESTIRANJE OPŠTIH FUNKCIONALNIH KOMPETENCIJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA: OBLAST ORGANIZACIJE I RADA DRŽAVNIH ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

Pitanja za proveru opštih funkcionalnih kompetencija - digitalna pismenost

Pitanja za proveru opštih funkcionalnih kompetencija - poslovna komunikacija

SPISAK KANDIDATA

BAZA PITANJA ZA PROVERU POSEBNIH FUNKCIONALNIH KOMPETENCIJA

 

JAVNE NABAVKE 2022

U Prekršajnom sudu u Pančevu u toku 2022. godine, nije bilo javnih nabavki za održavanje i rekonstrukciju objekata, kao i za nabavku potrošnog, kancelarijskog i štampanog materijala, jer je vrednost nabavke ispod 1.000.000.,00 dinara, odnosno jer iznos tih troškova na godišnjem nivou, ne prelazi iznos propisanog limita predviđenog Zakonom o javnim nabavkama, pa samim tim, sud nije imao potrebu za ulaskom u postupak javnih nabavki.

IZMENA PLANA NABAVKI 2022

ODLUKA O USVAJANJU IZMENE PLANA NABAVKI 2022

PLAN NABAVKI 2022

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVKI 2022

 

29.12.2021

JAVNI KONKURS - Za popunjavanje sledećeg radnog mesta:

1. UPISNIČAR – zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme, u zvanju „referenta“ – 1 (jedan) izvršilac

Su V-35 136/21 - JAVNI KONKURS

RANG LISTA SA IMENOM IZABRANOG KANDIDATA

OBRAZAC PRIJAVE

IZJAVA

LISTA PITANJA ZA TESTIRANJE OPŠTIH FUNKCIONALNIH KOMPETENCIJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA: OBLAST ORGANIZACIJE I RADA DRŽAVNIH ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

Pitanja za proveru opštih funkcionalnih kompetencija - digitalna pismenost

Pitanja za proveru opštih funkcionalnih kompetencija - poslovna komunikacija

Spisak kandidata

 

JAVNE NABAVKE 2021

U Prekršajnom sudu u Pančevu u toku 2021. godine, nije bilo javnih nabavki za održavanje i rekonstrukciju objekata, kao i za nabavku potrošnog, kancelarijskog i štampanog materijala, jer je vrednost nabavke ispod 1.000.000.,00 dinara, odnosno jer iznos tih troškova na godišnjem nivou, ne prelazi iznos propisanog limita predviđenog Zakonom o javnim nabavkama, pa samim tim, sud nije imao potrebu za ulaskom u postupak javnih nabavki.

 

J A V N E  N A B A V K E

 

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA 2020

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

 

 

PRODUŽETAK ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

 

Dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka

 

 

 

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 03.06.2020

 

Pojašnjenje

 

 

 

PRODUŽETAK ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE I POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

 

Dopuna konkursne dokumentacije

Pojašnjenje

Produžetak roka

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU:

 

 

2020. godina

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku kancelarijske opreme, štampanih obrazaca i računarskog materijala JN 1/20

 

Poziv za  podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Konkursna dokumentacija IZMENA 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku kancelarijske opreme, štampanih obrazaca i računarskog materijala JN 1/20 IZMENA

 

IZMENA DOKUMENTACIJE 

POJAŠNJENJE

 

 

2019. godina

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku kancelarijske opreme, štampanih obrazaca i računarskog materijala JN 1/19

 

Poziv za  podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 


 

Odgovori na pitanja 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU:

 

2018. godina

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku kancelarijske opreme, štampanih obrazaca i računarskog materijala JN 3/18

 

Poziv za  podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odgovori na pitanja 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku kancelarijske opreme, štampanih obrazaca i računarskog materijala JN 2/18

 

Odluka o obustavi javne nabavke

Poziv za  podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o obustavi javne nabavke

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku računarske opreme JN 1/18

 

Poziv za  podnošenje ponude 

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke 

Konkursna dokumentacija

Odgovori na pitanja 

Odluka o dodeli ugovora

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU:

 

 

2017. godina

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku kancelarijskog materijala JN 1/17

 

Poziv za  podnošenje ponude 

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 
Ugovor

 

 

 

Informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti nastala u radu ili u vezi sa radom organa, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Nosači informacija u sudu su upisnici, predmeti, izveštaji o radu, kadrovske i računovodstvene evidencije. Postupak pred organom vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ( „Službeni Glasnik RS“ br. 120/04) na sledeći način:

 • tražilac podnosi pismeni zahtev,
 • zahtev mora da sadrži naziv organa, ime, prezime, adresu tražioca i što precizniji opis informacijama, ne mora da bude obrazložen,
 • po zahtevima odlučuje ovlašćeno lice organa u Prekršajnom sudu,
 • ako zahtev nije uredan ovlašćeno lice organa vlasti dužno je da bez nadoknade pouči tražioca zaključkom kako da nedostatke odkloni u ostavljenom roku nad teretom odbačaja zahteva, sve shodno primeni čl. 58 Zakona o upravnom postupku,
 • usmeni zahtevi saopštavaju se u zapisnik, a potom se primenjuju rokovi, kao da je zahtev podnet pismeno,
 • rok za postupanje organa po urednim zahtevima je odmah ili najkasnije 15 dana, u opravdanim slučajevima može se produžiti još za 4o dana,
 • ukoliko organ usvoji zahtev o tome  će sačiniti službenu belešku na zahtevu i dostaviti obaveštenje tražiocu o vremenu, mestu i načinu na koji će mu informacija biti stavljena na uvid sa iznosom nužnih troškova. Troškovi se obračunavaju u skladu sa uredbom vlade usvajanje zahteva podrazumeva stavljanje na uvid dokumenata odnosno izdavanje ili upućivanje kopije dokumenta,
 • ukoliko odbije u celini ili delimično , dužan je da donese obrazloženo obaveštenje o odbijanju zahteva. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba povereniku u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja organa vlasti. Žalba se izajvljuje i u drugim zakonom propisanim slučajevima ( organ ne odgovori, odbije da odluči...)
 • kada organ vlasti – sud ne poseduje dokument proslediće zahtev povereniku i obestiće tražioca i poverenika o tome u čijem se posedu po njihovom znanju dokument nalazi,
 • uvid u dokument je besplatan, troškovi umnožavanja i dostave kopije naplaćuju se,
 • u opravdanim zakonom propisanim slučajevima pravo na informaciju biće uskraćeno, pre svega radi zaštite ličnih prava, te radi sprečavanja određenih zloupotreba,
 • zabranjena je diskriminacija novinara, javnih glasila,

Prava iz ovog Zakona pripadaju svima pod jednakim uslovima.

U 2012. godini, Prekršajnom sudu u Pančevu, podneto je šest zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, po kojima je postupljeno u skladu sa Zakonom.

Po zahtevima za slobodan pristup infrmacijama od javnog značaja postupa sekretar suda IVANA PETKOVIĆ.

 

 

Održane sednice  sudija Prekršajnog suda u Pančevu od 2012. godine:

 

27.01.2012. godine - Održana je prva Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu

02.03.2012. godine - Održana je druga Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu

27.03.2012. godine - Održana je treća Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu

09.04.2012. godine - Održana je četvrta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu

18.04.2012. godine - Održana je peta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

04.05.2012. godine - Održana je šesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

05.06.2012. godine - Održana je sedma Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

28.06.2012. godine - Održana je osma Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

02.08.2012. godine - Održana je deveta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

27.08.2012. godine - Održana je deseta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

11.09.2012. godine - Održana je jedanaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

27.09.2012. godine - Održana je dvanaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

24.10.2012. godine - Održana je trinaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

08.11.2012. godine - Održana je četrnaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

03.12.2012. godine - Održana je petnaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

28.01.2013. godine - Održana je šesnaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

11.02.2013. godine - Održana je sedamnaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

15.04.2013. godine - Održana je osamnaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

20.06.2013. godine - Održana je devetnaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

04.07.2013. godine - Održana je dvadeseta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

12.09.2013. godine - Održana je  prva Sednica sudske prakse Prekršajnog suda u Pančevu.

10.10.2013. godine - Održana je druga Sednica sudske prakse Prekršajnog suda u Pančevu.

21.11.2013. godine - Održana je dvadeset i prva Sednica s vihsudija Prekršajnog suda u Pančevu.

28.11.2013. godine - Održana je treća Sednica sudske prakse Prekršajnog suda u Pančevu.

 
© 2024 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.