odaberi jezik: 

Javne nabavke i informacije od javnog značaja

 

 

 

J A V N E  N A B A V K E

 

 

POZIV ZА PODNOŠENJE PONUDA JAVNU NABAVKU:

 

 

2018. godina


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku kancelarijske opreme, štampanih obrazaca i računarskog materijala JN 3/18

 

Poziv za podnošenje ponuda 

Konkursna dokmunetacija 

Odgovori na pitanja 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku kancelarijske opreme, štampanih obrazaca i računarskog materijala ЈN 2/18

 

Конкурсна документација 

Poziv za podnošenje ponuda 

Konkursna dokumentacija 

Odluka o obustavi postupka javne nabavke 

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku računarske opreme JN 1/18

 

Poziv za podnošenje ponude 

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke 

Konkursna dokumentacija

Odgovori na pitanja 

Odluka o dodeli ugovora 

POZIV ZА PODNOŠENJE PONUDA JAVNU NABAVKU:

 

2017. godina

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku kancelarijskog materijala JN 1/17

 

Poziv za podnošenje ponude 

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 
Ugovor

 

Informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti nastala u radu ili u vezi sa radom organa, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na ono o čemu javnost ima opravdani interes da zna.

Nosači informacija u sudu su upisnici, predmeti, izveštaji o radu,kadrovske i računovodstvene evidencije.

Postupak pred organom vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ( „Službeni Glasnik RS“ br. 120/04) na sledeći način:

 • tražilac podnosi pismeni zahtev,
 • zahtev mora da sadrži naziv organa,ime, prezime, adresu tužioca i što precizniji opis informacijama,ne mora da bude obrazložen,
 • po zahtevima odlučuje ovlašćeno lice organa u Prekršajnom sudu,
 • ako zahtev nije uredan ovlašćeno lice organa vlasti dužno je da bez nadoknade pouči tražioca zaključkom kako da nedostatke odkloni u ostavljenom roku nad teretom odbačaja zahteva, sve shodno primeni čl. 58 Zakona o upravnom postupku,
 • usmeni zahtevi saopštavaju se u zapisnik, a potom se primenjuju rokovi, kao da je zahtev podnet pismeno,
 • rok za postupanje organa po urednim zahtevima je odmah ili najkasnije 15 dana, u opravdanim slučajevima može se produžiti još za 4о dana,
 • ukoliko organ usvoji zahtev o tome će sačiniti službenu belešku na zahtevu i dostaviti obaveštenje tražiocu o vremenu, mestu i načinu na koji će mu informacija biti stavljena na uvid sa iznosom nužnih troškova. Troškovi se obračunavaju u skladu sa uredbom vlade usvajanje zahteva podrazumeva stavljanje na uvid dokumenata odnosno izdavanje ili upućivanje kopije dokumenta,
 • ukoliko odbije u celini ili delimično, dužan je da donese obrazloženo obaveštenje o odbijanju zahteva. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba povereniku u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja organa vlasti. Žalba se izjavljuje i u drugim zakonom propisanim slučajevima ( organ ne odgovori, odbije da odluči...)
 • kada organ vlasti – sud ne poseduje dokument proslediće zahtev povereniku i obavestiće tražioca i poverenika o tome u čijem se posedu po njihovom zdanju dokument nalazi,
 • uvid u dokument je besplatan, troškovi umnožavanja i dostave kopije naplaćuju se,
 • u opravdanim zakonom propisanim slučajevima pravo na informaciju biće uskraćeno, pre svega radi zaštite ličnih prava , te radi sprečavanja određenih zloupotreba,
 • zabranjena je diskriminacija novinara , javnih glasila,

Prava iz ovog Zakona pripadaju svima pod jednakim uslovima.

U 2012. godini, Prekršajnom sudu u Pančevu, podnetо je šest zahteva za pristup informacijama od javnog značaja , po kojima je postupljeno u skladu sa Zakonom.

Po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja postupa sekretar suda IVANA PETKOVIĆ.

 

 

 

Održane sednice sudija Prekršajnog suda u Pančevu od 2012. godine:

 

27.01.2012. godine - Održana je prva Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

02.03.2012. godine - Održana je druga Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

27.03.2012. godine - Održana je treća Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

09.04.2012. godine - Održana je četvrta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

18.04.2012. godine - Održana je peta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

04.05.2012. godine - Održana je šesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

05.06.2012. godine - Održana je sedma Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

28.06.2012. godine - Održana je osma Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

02.08.2012. godine - Održana je deveta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

27.08.2012. godine - Održana je deseta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

11.09.2012. godine - Održana je jedanaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

27.09.2012. godine - Održana je dvanaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

24.10.2012. godine - Održana je trinaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

08.11.2012. godine - Održana je četrnaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

03.12.2012. godine - Održana je petnaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

28.01.2013. godine - Održana je šesnaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

11.02.2013. godine - Održana je sedamnaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

15.04.2013. godine - Održana je osamnaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

20.06.2013. godine - Održana je devetnaesta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

04.07.2013. godine - Održana je dvadeseta Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

12.09.2013. godine - Održana je prva Sednica sudske prakse Prekršajnog suda u Pančevu.

10.10.2013. godine - Održana je druga Sednica sudske prakse Prekršajnog suda u Pančevu.

21.11.2013. godine - Održana je dvadeset i prva Sednica svih sudija Prekršajnog suda u Pančevu.

28.11.2013. godine - Održana je treća Sednica sudske prakse Prekršajnog suda u Pančevu.

 

 

 
© 2021 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.